Dla odwiedzających

Informacje dla odwiedzających

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych, mogą się odbywać codziennie tj.:

1) w dni powszednie w godzinach

2) w dni świąteczne w godzinach

 • natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, że odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentkach oraz ustalonego porządku pracy Oddziału.
 • Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 • W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
 • Ze względów sanitarno–epidemiologicznych prosimy o nie wprowadzanie lub wnoszenie na teren Oddziału Onkologii Klinicznej jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach pacjentów oraz korzystania w czasie odwiedzin z ich naczyń i przedmiotów osobistego użytku
 • Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów prosimy o nie prowadzenie głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju
 • Należy pamiętać, by chorego przebywającego w Oddziale nie odwiedzała jednorazowo większa liczba osób (więcej niż dwie osoby).
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby w stanie nietrzeźwości.
 • Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
 • Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 • Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.
 • W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.

 

Kontakt: 61 283 04 70 lub 61 883 31 13