Polityka ZSZ

Misja i wartości, które przyświecają działalności Centrum Medycznego "Małgorzata".

WSZYSCY JESTEŚMY DLA NASZYCH PACJENTÓW

motto Centrum Medycznego Małgorzata

 

Misją Centrum Medycznego,, Małgorzata” w Częstochowie jest stworzenie warunków wysokiego poziomu działalności organizacji, zapewnianie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań Pacjentów oraz ich rodzin. Działania te mają na celu zapewnianie profesjonalnej oraz troskliwej opieki medycznej Pacjentom i ich rodzinom, także w sytuacjach, w których niemożliwe jest osiągnięcie całkowitego uleczenia.

Naszą działalność realizujemy poprzez zapewnienie nowoczesnych standardów diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i  pielęgnowania. Jednocześnie dbamy o ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie Centrum, zarówno pacjentów, jak i pracowników.

W działaniach zawsze kierujemy się dobrem Pacjenta.

  • Dążymy do pozyskania zaufania Pacjentów i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez:

– przestrzeganie praw Pacjenta i kultury organizacji,

– podnoszenie poziomu wiedzy i dbania o stałe doskonalenie zawodowe wśród pracowników,

– wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania,  leczenia i pielęgnowania,

– modernizację infrastruktury i bazy sprzętowej,

– przestrzeganie obowiązujących standardów, procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

– zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych,

– zapobieganie zakażeniom i dbanie o zachowanie procedur higieny.

  • Prowadzimy profilaktykę zdrowotną oraz edukację społeczną w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym.
  • Zmierzamy do zapewnienia naszym Pacjentom dostępności do nowoczesnych metod diagnozowania i skojarzonego leczenia nowotworów.
  • Ciągle dążymy do podnoszenia  jakości świadczonych usług.
  • Zapewniamy Pacjentom kompleksową opiekę medyczną.
  • Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wdrożonymi normami międzynarodowymi.
  • Uświadamiamy i angażujemy personel do działań na rzecz poprawy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa żywności.
  • Dążymy do efektywnego zarządzania aspektami środowiskowymi poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska.

 


Prezes Centrum Medycznego,, Małgorzata” deklaruje pełną odpowiedzialność za realizacje przyjętej polityki jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa żywności.

Prezes czyni również wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację polityki  na ich stanowiskach pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia systemu, procesów i świadczonych usług.

Polityka jest w pełni udostępniona zainteresowanym, podlega przeglądom i weryfikacji, jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb,  co jest podawane do wiadomości Pacjentów i pracowników.

 

Prezes Centrum Medycznego ,,Małgorzata”

Małgorzata Anykiel