Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa

Dążeniem Centrum Medycznego „Małgorzata” Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie organizacji w celu uzyskania i utrzymania najwyższej jakości oferowanych usług przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego wpływu na środowisko.

Bieżącą działalność gospodarczą oraz nowe inwestycje i przedsięwzięcia realizujemy w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zachowujemy równowagę przyrodniczą oraz dbamy o walory estetyczne środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa. Tam, gdzie jest to konieczne, ustanawiamy i przestrzegamy wewnętrznych norm i uregulowań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizację zasad ochrony środowiska wspomaga przestrzeganie odpowiednich procedur wyznaczonych normą ISO 14001:2004.

  • Uświadamiamy i angażujemy personel do działań na rzecz poprawy ochrony środowiska
  • Dążymy do efektywnego zarządzania aspektami środowiskowymi poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska
  • Ograniczamy zużycie zasobów (prąd, woda)
  • Zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów poprzez poprawę gospodarowania odpadami:
    • Wprowadzenie systemu segregacji odpadów komunalnych w komórkach organizacyjnych mogących taką segregację prowadzić (w nowym obiekcie)
    • Wdrożenie do praktyki pielęgniarskiej elementów nowoczesnej i bezpiecznej infuzjoterapii (zakup worków z całkowicie zapadającym się opakowaniem
    • Zmniejszenie ilości i masy odpadów, minimalizacja ryzyka skażenia środowiska

Niniejsza Polityka jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom Centrum Medycznego „Małgorzata” Sp. z o.o. i podlega bieżącym przeglądom oraz aktualizacji.