Przyjęcie do ZOL

Warunki do przyjęcia:

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 pkt Ocenę tą dokonuje się wraz wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opieki Leczniczej ZOL:

  • skierowanie do ZOL w Centrum Medycznym „Małgorzata”
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad pielęgniarski
  • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL
  • zgodę na umieszczenie w ZOL, pełnomocnictwo (wypełnia pacjent/rodzina)
  • dane osoby ubiegającej się o przyjęcie (wypełnia pacjent/rodzina)

Dokumenty do pobrania

Finansowanie pobytu

W każdym zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjent pokrywa koszty opieki socjalnej. W przypadku placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobierana jest opłata wysokości 70% renty bądź emerytury.